Hyresvillkor


Hyresvillkor

Avhämtning eller försändelse av hyresobjektet. 

Hyresobjekt kan avhämtas hos Jmm´s Servicetjänst kontor i Sollefteå. Om parterna avtalat att Jmm´s Servicetjänst ska ombesörja transport så skickas Hyresobjektet(n) till avtalad plats. Frakt tillkommer. Om inget annat framgår av avtalet ansvarar kunden för lossning/mottagandet.

Återlämnande. 

Ett hyresobjekt anses återlämnat när det återlämnats hos Jmm´s Servicetjänst i Sollefteå. Antingen via personligt inlämnande eller via försändelse. Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Jmm´s Servicetjänst berättigade att vidta nödvändig rengöring och reparation/kassering på kundens bekostnad.

Hyrestid. 

Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet lämnar Jmm´s Servicetjänst via upphämtning eller försändelse. Hyrestiden är fortlöpande. Ett hyresobjekt anses återlämnat när det återlämnats hos Jmm´s Servicetjänst i Sollefteå. Antingen via personligt inlämnande till Jmm´s Servicetjänst eller via försändelse.

Undersökningsplikt. 

Kunden skall alltid innan hyresobjektet tas i drift utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka hyresobjektets funktioner. Anmärkning mot ett hyresobjekt skall anmälas snarast till Jmm´s Servicetjänst och senast två dagar efter att hyresobjektet blivit tillgängligt för kunden. Om kunden inte anmärker på hyresobjektets skick inom ovanstående tid ska hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick.

Användningsvillkor.

Kunden skall vid användning av hyresobjekt beakta och efterleva följande villkor

(a) Kunden ska tillse att endast behörig och kvalificerad personal använder hyresobjekt.
(b) Kunden får endast använda hyresobjektet enligt tillverkarens anvisningar.
(c) Kunden ska under hyrestiden förvara hyresobjektet på sådant sätt att det inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande, tillgrepp eller stöld. Sker detta så bekostas ersättning av kunden.
(d) Kunden ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Kunden har dock inte rätt att reparera eller på annat sätt göra ingrepp i ett hyresobjekt.
(e) Kunden ska svara för att hyresobjektet ej exponeras för asbest, syror och andra skadliga ämnen för personer och material.
Telefon: 070-3895642  E-post: jmmsservicetjanst@outlook.com  Webbadress: www.jmms.se